Duyên Hệ .

Duyên theo kinh Đức Phật giải thích có 24 duyên: Đây là Xiển Thuật giải thích ngắn gọn .

1 - 👉 Nhân Duyên [ Hetu Paccayo ]  : Là trạng thái hoà trộn khi sanh lên bằng căn,  gốc , rể .


2-👉 Cảnh Duyên [ Arammana paccayo ] : Là trạng thái sanh lên theo lối cảnh .


3-👉 Trưởng duyên [ Adhipati paccayo ] : Là trạng thái có cảnh vượt trội lớn lao .


4 -👉Vô Gián Duyên  [ Anantara paccayo ] : Là trang thái có sự không gián đoạn .


5-👉 Ðẳng Vô Gián Duyên [ Samanantara paccayo ] : là trạng thái có sự liên tục không gián đoạn ( sự nối tiếp nhau ) 

6 -👉Vô Hữu Duyên [ Natthi paccayo] Là trạng thái khi sinh lên không còn hiện hữu .( không có mặt )

7 -👉Ly Khứ Duyên  [ Vigata paccayo ] Là trang thái khi sanh lên đã rời ra lìa khỏi 

8-👉Câu sanh Duyên [ Sahajata paccayo ] Là trạng thái câu kéo các pháp cùng sanh lên .

9-👉 Hổ Tương Duyên[ Annamanra paccayo ] là trạng thái có sự giúp qua , giúp lại .

10-👉 Y Chỉ Duyên  [Nissaya paccayo ] là trạng thái làm thành chỗ nương nhờ 

11 -👉Cận Y Duyên [ Upanisaya paccayo ] Là trạng thái làm thành cá nương nhờ với năng lực mạnh mẽ. 

12 -👉Tiền Sanh Duyên [Purajata paccayo] Là trạng thái có bản chất sanh trước .

13-👉 Hậu sanh duyên [ Pacchajata paccayo ] Là trạng thái có mãnh lực sanh sau để giúp cho trạng thái trước .

14 -👉 Trùng Dụng Duyên [ Asevana Paccayo ] là trang thái cố hưởng cảnh hoài hoài , tức có sự năng thụ hưởng .

15 -👉Nghiệp Duyên  [ Kamma paccayo ] Là trang thái có sự tạo tác để cho các sự việc thành tựa 1 cách sai khác nhau .Hya đôn đốc các pháp hữu vi sanh ra trên phương diện hành động hay hành vi .

16 -👉 Dị thục quả duyên [ Vipaka Paccayo ]Là trang thái làm thành quả dị thục , nghĩa là cho đến sự chín mùi và cạn kiệt năng lực , hay là trạng thái cho kết quả khác với thời gian .

17 -👉Vật thực duyên [ Ahara paccayo ] Là trạng thái làm thành người dẫn dắt .

18 -👉 Quyền lực duyên [ Indriya paccayo ] là trạng thái làm thành người cai quản .

19-👉  Thiền Na Duyên [ Jhara Paccayo ] là trạng thái làm thành người thẩm thị ,trên cảnh hay là trạng thái làm cho pháp câu sanh khởi bằng cách chong hit trên cảnh hay định trụ trên cảnh .

20-👉 Đồ Đạo Duyên [ Magga Paccayo ] là trạng thái làm cho các pháp thống thấu hay trạng thái làm thành con đường .

21-👉 Tương Ưng Duyên [ Sampayutta paccayo ] Là trạng thái hoà trộn nhau khi sanh chung ( sụ phối hợp )

22-👉 Bất tương ưng duyên [ Vippayutta paccayo ] Là trạng thánh khi sanh lên không có sự hoà trộn nha ( không có sự phối hợp )

23-👉 Hiện Hữu Duyên [ Atthi paccayo ] Hiên hữu duyên là trạng thái khi sanh chung vẫn còn hiện hữu ( Có mặt - đang còn )

24-👉 Bất Ly Duyên [ Avigata paccayo ] Có trạng thái khi sanh không rời ra , không lìa khỏi ( đang còn )

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24 Duyên rút gọn thành 20 -Vì sao tính 20 Duyên .

Chú giải rút gọn lại chỉ còn 20 Duyên vì 2 lí do :

4 Vô Gián Duyên  
5 Ðẳng Vô Gián Duyên

6 Vô Hữu Duyên  

7 Ly Khứ Duyên  

Được xem là 1 Vì :  Tính Chất Trùng Chi Pháp , mang ý nghĩa là tách rồi ,  Không Gián Đoạn , Liên tục , Không có mặt để cái sau sanh , rời ra để cái sau có mặt .

23 Hiện Hữu Duyên

24 Bất Ly Duyên

Được xem là 1 Vì  : Tính Chất Trùng Chi Pháp , mang ý nghĩa là Có mặt,  và không lìa khỏi , đang còn.

Tổng = 1 + 1 + 18 = 20 Duyên .

1- 👉 Nhân Duyên [ Hetu Paccayo ]  : Là trạng thái hoà trộn khi sanh lên bằng căn,  gốc , rể .


2-👉 Cảnh Duyên [ Arammana paccayo ] : Là trạng thái sanh lên theo lối cảnh .


3-👉 Trưởng duyên [ Adhipati paccayo ] : Là trạng thái có cảnh vượt trội lớn lao .


4 -👉Vô Gián Duyên  [ Anantara paccayo ] : Là trang thái có sự không gián đoạn .


      Ðẳng Vô Gián Duyên [ Samanantara paccayo ] : là trạng thái có sự liên tục không gián đoạn ( sự nối tiếp nhau ) 

     Vô Hữu Duyên [ Natthi paccayo] Là trạng thái khi sinh lên không còn hiện hữu .( không có mặt )

     Ly Khứ Duyên  [ Vigata paccayo ] Là trang thái khi sanh lên đã rời ra lìa khỏi 

5-👉Câu sanh Duyên [ Sahajata paccayo ] Là trạng thái câu kéo các pháp cùng sanh lên .

6-👉 Hổ Tương Duyên[ Annamanra paccayo ] là trạng thái có sự giúp qua , giúp lại .

7-👉 Y Chỉ Duyên  [Nissaya paccayo ] là trạng thái làm thành chỗ nương nhờ 

8 -👉Cận Y Duyên [ Upanisaya paccayo ] Là trạng thái làm thành cá nương nhờ với năng lực mạnh mẽ. 

9 -👉Tiền Sanh Duyên [Purajata paccayo] Là trạng thái có bản chất sanh trước .

10 -👉 Hậu sanh duyên [ Pacchajata paccayo ] Là trạng thái có mãnh lực sanh sau để giúp cho trạng thái trước .

11 -👉 Trùng Dụng Duyên [ Asevana Paccayo ] là trang thái cố hưởng cảnh hoài hoài , tức có sự năng thụ hưởng .

12 -👉Nghiệp Duyên  [ Kamma paccayo ] Là trang thái có sự tạo tác để cho các sự việc thành tựa 1 cách sai khác nhau .Hya đôn đốc các pháp hữu vi sanh ra trên phương diện hành động hay hành vi .

13 -👉 Dị thục quả duyên [ Vipaka Paccayo ]Là trang thái làm thành quả dị thục , nghĩa là cho đến sự chín mùi và cạn kiệt năng lực , hay là trạng thái cho kết quả khác với thời gian .

14 -👉Vật thực duyên [ Ahara paccayo ] Là trạng thái làm thành người dẫn dắt .

15 -👉 Quyền lực duyên [ Indriya paccayo ] là trạng thái làm thành người cai quản .

16 -👉  Thiền Na Duyên [ Jhara Paccayo ] là trạng thái làm thành người thẩm thị ,trên cảnh hay là trạng thái làm cho pháp câu sanh khởi bằng cách chong hit trên cảnh hay định trụ trên cảnh .

17 -👉 Đồ Đạo Duyên [ Magga Paccayo ] là trạng thái làm cho các pháp thống thấu hay trạng thái làm thành con đường .

18 -👉 Tương Ưng Duyên [ Sampayutta paccayo ] Là trạng thái hoà trộn nhau khi sanh chung ( sụ phối hợp )

19 -👉 Bất tương ưng duyên [ Vippayutta paccayo ] Là trạng thánh khi sanh lên không có sự hoà trộn nha ( không có sự phối hợp )

20 -👉 Hiện Hữu Duyên [ Atthi paccayo ] Hiên hữu duyên là trạng thái khi sanh chung vẫn còn hiện hữu ( Có mặt - đang còn )

   -👉 Bất Ly Duyên [ Avigata paccayo ] Có trạng thái khi sanh không rời ra , không lìa khỏi ( đang còn )

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Duyên 24 vì sao chia ra thành 47 Duyên :

Trong 24 Duyên sẽ có 10 duyên được chia ra,  14 duyên không chia .

10 Duyên chia thành 33 :

1- Tiền sanh duyên chia ra 2 :

-Tiền sanh

- Cảnh tiền sanh sanh duyên.

2-Nghiệp duyen chia ra 2 :

-Câu sanh nghiệp duyên 

- Di thời nghiệp duyên .

3-Y chỉ duyên chia ra 3 :

-Câu sanh y chi duyên

- Vật tiền sanh y duyên

- Vật cảnh tiền sanh y duyên .

4- Vật thực duyên chia ra 2 :

-Danh vật thực duyên

- Sắc vật thực duyên .

5-Quyền lực duyên chia ra 3 :

-Câu sanh quyền lực

- Tiền sanh quyền lực duyên

- Sắc mạng quyền lực duyên .

6- Câu sanh bất tương ưng duyên chia ra 4 :

-Câu sanh bất tương ưng

- Vật tiền sanh bất tương ưng

- Vật cảnh tiền sanh bất tương ưng

-Hậu sanh bất tương ưng duyên .

7- Trưởng duyên chi ra 2 :

-Cảnh trưởng duyên

- Câu sanh trưởng duyên .

8-Cận y duyên chi ra 3 :

Cảnh cận y duyên

-Vô gián cận y duyên

-Thường cận y duyên .

9-Hiện hữu duyên chia ra 6 :

Câu sanh hiện hữu duyên

- Vật tiền sanh hiện hữu duyên

- Cảnh tiền sanh hiện hữu duyên

-Hậu sanh hiện hữu duyên

- Sắc vật thực hiện hữu duyên

- Sắc mạng quyền hiện hữu duyên

- Câu sanh bất ly duyên .

10 -Bất ly duyên chia ra 6 :

Câu sanh bất ly duyên

- Vật tiền sanh bất ly duyên

- Cảnh tiền sanh bất ly duyên

- Hậu sanh bất ly duyên

-Sắc vật thực bất ly duyên

- Sắc mạng quyền bất ly duyên .

10 chia ra thành tổng 33 chi duyên.

 14 Duyên không chia : Là các duyên độc lập.

1 Tương ưng duyên 

2 Vô gián duyên

3 Đẳng vô gián duyên 

4 Vô hữu duyên 

5 Ly khứ duyên 

6 Trùng dụng duyên 

7 Hậu sanh duyên

8 Dị thục quả duyên 

9 Đồ đạo duyên 

10 Thiền na duyên

11 Nhân duyên 

12 Câu sanh duyên 

13 Hỗ tương duyên 

14 Cảnh duyên 

Tổng : 14 Duyên không chia + 33 Chi duyên chia  = 47 Duyên .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong 47 Duyên có 5 Duyên chia thêm 5 Duyên chia ra thành 52 duyên vì :

Trong 47 Duyên có 5 Duyên chia tiếp ra  thêm 1 duyên đi cùng nữa , tức là 42 + 5(1-1-1-1-1) = 52 Duyên tổng cộng .

5 Chi đó là :

1- Cảnh tiền sanh duyên : Thêm 1 chi là  Vật tiền sanh duyên.

2- Dị thời nghiệp duyên : Thêm 1 chi là vô gián nghiệp duyên 

3- Cảnh trưởng duyên :Thêm 1 chi là vật cảnh tiền sanh trường duyên 

4- Vật tiền sanh hiện hữu duyên :Thêm 1 chi là Vật cảnh tiền sanh hiện hữu duyên 

5- Vật tiền sanh bất ly duyên :Thêm 1 chi là Vật cảnh tiền sanh bất ly duyên.

52 Duyên Theo Kinh ,có Nhân Duyên đầu  Tổng Gồm : 

Duyên chia 52
1Tương ưng duyên
2Vô gián duyên
3Đẳng Vô gián duyên
4Vô hữu duyên
5Ly khứ duyên
6Trùng dụng duyên
7Tiền sanh duyên
8Vật tiền sanh duyên
9Cảnh tiền sanh duyên
10Hậu sanh duyên
11Dị thục quả duyên
12Câu sanh nghiệp duyên
13Di thời nghiệp duyên
14Vô gián nghiệp duyên
15Đồ đạo duyên
16Thiền na duyên
17Nhân duyên
18Câu sanh y chỉ duyên
19Vật tiền sanh y duyên
20Vật cảnh tiền sanh y duyên
21Câu sanh duyên
22Danh vật thực duyên
23Sắc vật thực duyên
24Câu sanh quyền lực duyên
25Tiền sanh quyền lực duyên
26Sắc mạng quyền lực duyên
27Câu sanh bất tương ưng
28Vật tiền sanh bất tương ưng
29Vật cảnh tiền sanh bất tương ưng
30Hậu sanh bất tương ưng
31Hỗ tương duyên
32Cảnh trưởng duyên
33Vật cảnh tiền sanh trưởng duyên
34Câu sanh trưởng duyên
35Cảnh duyên
36Cảnh cận y duyên
37Vô gián cận y duyên
38Thường cận y duyên
39Câu sanh hiện hữu duyên
40Vật tiền sanh hiện hữu duyên
41Vật cảnh tiền sanh hiện hữu duyên
42Cảnh tiền sanh hiện hữu duyên
43Hậu sanh hiện hữu duyên
44Sắc vật thực hiện hữu duyên
45Sắc mạng quyền hiện hữu duyên
46Câu sanh bất ly duyên
47Vật tiền sanh bất ly duyên
48Vật cảnh tiền sanh bất ly duyên
49Cảnh tiền sanh bất ly duyên
50Hậu sanh bất ly duyên
51Sắc vật thực bất ly duyên
52Sắc mạng quyền bất ly duyên


Trong đó có 38 Duyên gọi là duyên chia , xét theo truy xuất nguồn gốc ban đầu từ 24 Duyên Hệ , trải qua giao đoạn chia chẻ nó có phát sinh thêm chi duyên con .

38 Duyên đó là :

Tiền sanh duyên ( 3 )

Nghiệp duyên ( 3)

Y chỉ duyên (3)

Vật thực duyên ( 2) 

Quyền lực duyên (3)

Câu sanh bất tương ưng (4)

Trưởng duyên ( 3) 

Cận y duyên ( 3) 

Hiện hữu duyên ( 8 )

Bất ly duyên ( 6) 

Tổng chi = 38 Chi duyên con .

Trong đó có 14 Duyên gọi là duyên không chia , xét truy xuất nguồn gốc ban đầu từ 24 Duyên hệ , trải qua quá trình chia nó hoàn toàn không chia , trải qua giai đoạn xét duyên trùng nó cũng không có trùng thì gọi là là Duyên Không Chia .

14 Duyên đó là :Tổng  52 - 38 = 14 Duyên . 14 Duyên còn lại 


14 + 38 = 52 Duyên .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Như vậy tổng cộng các duyên chia ( 10 ) và các duyên không chia ( 14 ) chúng ta có được 52 Duyên.tuy nhiên khi học chỉ cần học 27 Duyên .Vì 1 số duyên có tên gọi khác nhau , nhưng cách trợ duyên và chi pháp hoàn toàn giống nhau nên được kể trùng .

Với 27 Duyên học , Ngài Đại Trưởng Lão Hoà Thượng Tịnh Sự cho chúng ta thấy những điểm hay của những pháp , nên ngài sắp xếp theo trình tự như trong phần .Tương Ưng Duyên chúng ta thấy rõ được sự hoà trộn của danh pháp , qua phần vô gián duyên , chúng ta sẽ thấy thêm  trường hợp khác của Danh Pháp là sự không gián  đoạn , sự cố ảnh hưởng của Tâm , rồi cảnh sanh trước. 

Như vậy những đặc điểm này sẽ giúp chúng ta khắn khít trên phần Danh Pháp tức là Danh với Danh , đó là 1 Ngụ ý của ngài hoà thượng.Ngài dạy cho chúng ta thấy rõ được đặc điểm về mặt danh pháp trên nhiều khia cạnh khác nhau .Vừa trên phương diện hoà trộn , vừa trên phương diện không gián đoạn...Nghĩa là làm cho sụ suy sét , sự nghĩ ngợi của chúng ta  , sự gạn suy của chúng ta không bị đứt đoạn .

Bổi vì trong trình tự của 1 trạng thái pháp mà khi đức Phat thuyết giảnng về mặt nhận biết nói chung , nhung về sự nhận biết của chúng ta nói riêng về lực tìm hiểu không giống nhau  , tức là sức bật của trí tuệ không giống nhau nếu nói với kinh nghiệm , với sự nhận biết của mỗi người làm cho chúng ta thấy được điểm nổi bật là sự liện quan giưã các danh pháp , khi sự hoà trộn được hiện bày , và không gián đoạn của sự hoà trộn đó .

Đây là cái ly mà chúng ta không học theo thứ tự  kinh  cho  nên đây ngài hoà thượng gọi là làm mồi cho trí tuệ .

52 Duyên sắp xếp theo ngài đại trưởng Lão Tịnh Sự Gồm có : 

Duyên chia 20Duyên chia 24Duyên chia 47Duyên chia 52
1Tương ưng duyên1Tương ưng duyên1Tương ưng duyên1Tương ưng duyên
2
Vô gián duyên
2Vô gián duyên2Vô gián duyên2Vô gián duyên
3Đẳng Vô gián duyên3Đẳng Vô gián duyên3Đẳng Vô gián duyên
4Vô hữu duyên4Vô hữu duyên4Vô hữu duyên
5Ly khứ duyên5Ly khứ duyên5Ly khứ duyên
3Trùng dụng duyên6Trùng dụng duyên6Trùng dụng duyên6Trùng dụng duyên
4
Tiền sanh duyên
7
Tiền sanh duyên
7Tiền sanh duyên7Tiền sanh duyên
8
Cảnh tiền sanh duyên
8Vật tiền sanh duyên
9Cảnh tiền sanh duyên
5Hậu sanh duyên8Hậu sanh duyên9Hậu sanh duyên10Hậu sanh duyên
6Dị thục quả duyên9Dị thục quả duyên10Dị thục quả duyên11Dị thục quả duyên
7
Nghiệp duyên
10
Nghiệp duyên
11Câu sanh nghiệp duyên12Câu sanh nghiệp duyên
12
Di thời nghiệp duyên
13Di thời nghiệp duyên
14Vô gián nghiệp duyên
8Đồ đạo duyên11Đồ đạo duyên13Đồ đạo duyên15Đồ đạo duyên
9Thiền na duyên12Thiền na duyên14Thiền na duyên16Thiền na duyên
10Nhân duyên13Nhân duyên15Nhân duyên17Nhân duyên
11
Y chỉ duyên
14
Y chỉ duyên
16Câu sanh y chỉ duyên18Câu sanh y chỉ duyên
17Vật tiền sanh y duyên19Vật tiền sanh y duyên
18Vật cảnh tiền sanh y duyên20Vật cảnh tiền sanh y duyên
12Câu sanh duyên15Câu sanh duyên19Câu sanh duyên21Câu sanh duyên
13
Vật thực duyên
16
Vật thực duyên
20Danh vật thực duyên22Danh vật thực duyên
21Sắc vật thực duyên23Sắc vật thực duyên
14
Quyền lực duyên
17
Quyền lực duyên
22Câu sanh quyền lực duyên24Câu sanh quyền lực duyên
23Tiền sanh quyền lực duyên25Tiền sanh quyền lực duyên
24Sắc mạng quyền lực duyên26Sắc mạng quyền lực duyên
15
Câu sanh bất tương ưng duyên
18
Câu sanh bất tương ưng duyên
25Câu sanh bất tương ưng duyên27Câu sanh bất tương ưng
26Vật tiền sanh bất tương ưng duyên28Vật tiền sanh bất tương ưng
27Vật cảnh tiền sanh bất tương ưng duyên29Vật cảnh tiền sanh bất tương ưng
28Hậu sanh bất tương ưng duyên30Hậu sanh bất tương ưng
16Hỗ tương duyên19Hỗ tương duyên29Hỗ tương duyên31Hỗ tương duyên
17
Trưởng duyên
20
Trưởng duyên
30
Cảnh trưởng duyên
32Cảnh trưởng duyên
33Vật cảnh tiền sanh trưởng duyên
31Câu sanh trưởng duyên34Câu sanh trưởng duyên
18Cảnh duyên21Cảnh duyên32Cảnh duyên35Cảnh duyên
19
Cận y duyên
22
Cận y duyên
33Cảnh cận y duyên36Cảnh cận y duyên
34Vô gián cận y duyên37Vô gián cận y duyên
35Thường cận y duyên38Thường cận y duyên
20
Hiện hữu duyên / Bất Ly Duyên
23
Hiện hữu duyên
36Câu sanh hiện hữu duyên39Câu sanh hiện hữu duyên
37
Vật tiền sanh hiện hữu duyên
40Vật tiền sanh hiện hữu duyên
41Vật cảnh tiền sanh hiện hữu duyên
38Cảnh tiền sanh hiện hữu duyên42Cảnh tiền sanh hiện hữu duyên
39Hậu sanh hiện hữu duyên43Hậu sanh hiện hữu duyên
40Sắc vật thực hiện hữu duyên44Sắc vật thực hiện hữu duyên
41Sắc mạng quyền hiện hữu duyên45Sắc mạng quyền hiện hữu duyên
24
Bất ly duyên
42Câu sanh bất ly duyên46Câu sanh bất ly duyên
43
Vật tiền sanh bất ly duyên
47Vật tiền sanh bất ly duyên
48Vật cảnh tiền sanh bất ly duyên
44Cảnh tiền sanh bất ly duyên49Cảnh tiền sanh bất ly duyên
45Hậu sanh bất ly duyên50Hậu sanh bất ly duyên
46Sắc vật thực bất ly duyên51Sắc vật thực bất ly duyên
47Sắc mạng quyền bất ly duyên52Sắc mạng quyền bất ly duyên